Tag: คน ‘บ้า’ ดูบอล

คนบ้าบอล..มาสู่ยุคคน ‘บ้า’ ดูบอล

0 commentsคน ‘บ้า’ ดูบอลคนบ้าบอล

เพื่อหวังจะจุดชะนวนเพื่อให้โวยวายเถียงกันในระหว่างกลุ่ม ผมปิดท้ายประโยคว่า “หรือว่ากีฬาใกล้สูญพันธุ์แล้ว”